DIFUSIÓ I ACCIONS

AMB LA INTERCULTURALITAT

I LES  ARTS ESCÈNIQUES

 

L’Associació TEXTURA DE CULTURA és una entitat sense ànim de lucre creada per tal d’adquirir personalitat jurídica i de poder realitzar activitats culturals tot creant una plataforma per a projectes i accions de manera transversal.

 

Els fins de l’associació són:

 

Creació i execució de projectes i activitats amb continguts de cultura, pedagogia i arts escèniques posant en valor els intercanvis generacionals, la personalitat única i alhora integradora de cada territori (amb les seves arrels, persones i paisatges) i la solidaritat (realitats, diferències i punts en comú). Projectes i activitats que es configuren, sobretot i també, amb ponts entre persones i experiències.

 

És una entitat que preten promoure accions amb la intervenció de cadascuna de les parts que s’impulsen i amb d’altres que les acompanyen. Dissenyant i realitzant activitats relacionades amb la cultura popular, la pedagogia i formació, les arts escèniques; ja sigui empenyent projectes educatius, organitzant classes o tallers, organitzant o promovent actuacions, i sobretot que serveixi d’eina per a donar a conèixer activitats i actituds solidàries i responsables en lo professional i humà. Defensant nens, joves i gent gran per obrir ponts d’aprenentatge i transformació continua d’eines i realitats de cohesió social, des de Catalunya i amb el món.

Ens acompanyen més de 800 socis.

DIFUSIÓN Y ACCIONES

CON LA INTERCULTURALIDAD

Y LAS  ARTES ESCÉNICAS

 

La Asociación TEXTURA DE CULTURA es una entidad sin ánimo de lucro creada para adquirir personalidad jurídica y poder realizar actividades culturales creando una plataforma para proyectos y acciones de manera transversal.

 

Los fines de la asociación son:

 

Creación y ejecución de proyectos y actividades con contenidos de cultura, pedagogía y artes escénicas poniendo en valor los intercambios generacionales, la personalidad única e integradora de cada territorio (con sus raíces, personas y paisajes) y la solidaridad (realidades, diferencias y puntos en común). Proyectos y actividades que se configuran, sobre todo y también, con puentes entre personas y experiencias.

 

Es una entidad que pretende promover acciones con la intervención de cada una de las partes que se impulsan y con otras que las acompañan. Diseñando y realizando actividades relacionadas con la cultura popular, la pedagogía y formación, las artes escénicas; ya sea empujando proyectos educatvos, organizando clases o talleres, organizando o promoviendo actuaciones, y sobre todo que sirva de herramienta para dar a conocer actividades y actitudes solidarias y responsables en lo profesional y humano. Apoyando niños, jóvenes y gente mayor para abrir puentes de aprendizaje y transformación continua de vías y realidades de cohesión social, desde Cataluña y con el mundo.

 

Nos acompañan más de 800 socios.

Covid19.....- Calma, Respira, Flor, Aire, sshhhh...
xarxbcn_logo.jpg
Obrimfronteres_logo.jpg
logoAcordCiutada.JPG
MIRA "TEXTURA DE CULTURA SOCIAL"

texturadecultura@gmail.com   |   twitter: @TexturaCultura   |   (+34) 687.769.313   |   BARCELONA